Contact
 
 

Bin Yang
School of Economics
Renmin University of China
59 Zhongguancun Avenue
Beijing, China 100872
Tel: +86 10-82500201
Fax: +86 10-62511091
yb@ruc.edu.cn