Name Responsibilities Office phone Email
DING Kai Associate Dean 618A 82509080 dingkai@ruc.edu.cn
WANG Baokui Director for School Administrative Office 611A 62511091 wangbaokui@ruc.edu.cn
SUN Ying Financial Services 611A 62511102 sunying3@ruc.edu.cn
KANG Jiafeng Research Programs 611A 82500271 ier@ruc.edu.cn
LV Yuanyuan International Relations 611A 62511058 mileylv@gmail.com
LU Meihe Human Resources 612A 62511058 lu_meihe@163.com
LIU Jianmin Retired Faculty 613B 82500255 jjxypeixum@163.com
NIU Rui Library and Computing Systems 631B 82500255 niurui@ruc.edu.cn
WANG Dan Curriculum and Academic Affairs for Ph.D. 615 62511272 danwang1815@ruc.edu.cn
LIU Yanjun Curriculum and Academic Affairs for Undergraduates 615 82500258 liuyanjun590@sohu.com
LI Cong Curriculum and Academic Affairs for Master Students 615 62512298 cconglee@gmail.com
WANG Yutong Curriculum and Academic Affairs for MIB students 615 82500258 xiaoxiaoyutong@126.com
SUN Lan Scholarship and Students Affairs 616 62511210 sunlanjj@sina.com
DU Suyun Student Placement 616 82509078 dsy@ruc.edu.cn
LI Peijie Student Associations and Alumni 616 82509078 lipj@ruc.edu.cn
SA Li Student Placement 616 62511210 li.sa@ruc.edu.cn
SHEN Mingxia On-the-job Masters and Non-degree Training Programs 611B 62511351 shenmx@ruc.edu.cn
ZHANG Jing On-the-job Masters and Non-degree Training Programs 611B 62511351 jjxypeixum@163.com
WANG Shuyi On-the-job Masters and Non-degree Training Programs 611B 62511351 ariel-shuyi@163.com
WU Mei On-the-job Masters and Non-degree Training Programs 611B 82500281 wmei2000@126.com
FU Jiawei Non-degree Training Programs 611B 82500281 Fujiawei825@126.com