Title

Name

Phone

Email

Dean and Vice President

LIU Yuanchun

(+)8610-82509669

rmulyc@vip.sina.com

Party Secretary and Executive Dean

GUAN Xueling

(+)8610-82501091

guanxueling@vip.sina.com

Deputy Party Secretary

 LIU Rui

(+)8610-82500718

liuruiruc@yahoo.com.cn

Associate Dean

WANG Jinbin

(+)8610-82500213  

wjinbin@ruc.edu.cn

Associate Dean

ZHENG Xinye

(+)8610-82500225

zhengxinye@ruc.edu.cn

Associate Dean

CHEN Yanbin

(+)8610-82500310

cyb@ruc.edu.cn

Deputy Party Secretary

LI Peijie

(+)8610-82509081

lipjruc@ruc.edu.cn